Disclaimer voor de website https://www.asessmentsupportservice.nl


In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.


Intellectueel eigendom.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Assessment Support Service is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Assessment Support Service of bij de partijen die Assessment Support Service toestemming hebben verleent tot het mogen gebruikmaken van content waarvan zij beschikken over het intellectuele eigendom.


Geen garantie op juistheid 

Indien van toepassing: 

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Assessment Support Service te mogen claimen of te veronderstellen.

Assessment Support Service streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Assessment Support Service aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. 

arrow_drop_up arrow_drop_down